Privacyverklaring

Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de Limburgse Werkgevers Vereniging als projectverantwoordelijke van de Limburgse Versnellingstafels en als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, hierna aan te duiden als de Limburgse Versnellingstafels of ‘wij/onze’. Wanneer u onze website bezoekt of deelneemt aan één van onze activiteiten, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit met welk doel en op welke manier we dit doen en hoe u hier controle op kunt uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken persoonsgegevens wanneer we deze opslaan, inzien, delen, versturen, verwijderen etc. Wanneer u zich registreert om op de hoogte te worden gehouden of om deel te nemen aan het project, dan vragen wij u om bedrijfsgegevens en/of contactgegevens in te vullen. Indien u daarvoor toestemming geeft kunnen wij m.b.v. cookies en andere technische middelen informatie achterhalen over uw bezoek aan onze website. Voorbeelden daarvan zijn het achterhalen van uw IP-adres, inzage in acties die zijn uitgevoerd op de website, het besturingssysteem dat wordt gebruikt en downloads op onze site. De concrete persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer (optioneel)
  • E-mailadres, opt-in vor e-mailings
  • Bedrijf en functie

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zoals uw geloofsovertuiging, ras, politieke of seksuele voorkeur, strafrechtelijke gegevens, lidmaatschap van een vakbond of biometrische, genetische of medische achtergrond.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen dan maken wij per situatie kenbaar of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat de Limburgse Versnellingstafels niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Wij verstrekken, verkopen, verhuren of leasen uw persoonsgegevens nooit aan derden, tenzij we wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken of wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘derde ontvangers’ maar ‘verwerkers’. Deze verwerkers gebruiken de gegevens niet voor eigen doeleinden en verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de opdracht van de Limburgse Versnellingstafels.

Bewaartermijn
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen die we beschreven hebben. Op grond van de wet kunnen de bewaartermijnen nog variëren. Het is mogelijk dat wij gegevens anonimiseren en gebruiken voor onze statistieken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens de Limburgse versnellingstafels van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
  • We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Rechten die u uit kunt oefenen
Als wij uw persoonsgegevens verwerken dan heeft u het recht hierover controle uit te oefenen als onderdeel van uw privacy. Zo mag u een verzoek doen om inzage te verkrijgen in welke persoonsgegevens wij van u hebben opgeslagen en kunnen wij dit voor u rectificeren als u een fout opmerkt. Indien u hier bezwaren tegen heeft wanneer blijkt dat de verwerking niet langer of niet op de manier zoals wij dat doen gerechtvaardigd is zullen wij deze uiteraard inwilligen. 

Wijzigingen
De Limburgse Versnellingstafels houdt zich het recht voor deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina doorgevoerd. De meest recente wijzigingen dateren van 31 mei 2018. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website. De Limburgse Versnellingstafels kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet aan u bekend zijn gemaakt. In dat geval nemen wij contact met u op alvorens uw persoonsgegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen voor de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Limburgse Werkgevers Vereniging
E-mail: secretariaat@lwv.nl
Telefoon: 0475-352600